as baleias

2018

installation views:

"as baleias" - Galeria do Sol, Porto, 2018